Zhuangzi, (Chinese: “Master Zhuang”,庄子) Wade-Giles romanization Chuang-tzu, original name Zhuang Zhou (born c. 369, Meng [now Shangqiu, Henan province], China—died 286 bce), the most significa...

Read More